Společenství vlastníků Otradovická 735, 736, Praha 4

... báječní sousedé pod jednou střechou

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma
Home Osobní údaje

Ochrana osobních údajů

Email Tisk PDF

Správce osobních údajů Společenství vlastníků Otradovická 735, 736, Praha 4 IČ: 29011931 zpracovává osobní údaje výhradně na základě zákonné povinnosti a na základě oprávněného zájmu.

Rozsah osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu údajů poskytnutých na evidenčním listu, a to:

 • jméno a příjmení, titul, datum narození a adresa vlastníka
 • jméno a příjmení a adresa osoby, jíž byl byt přenechán k užívání
 • jméno a příjmení, adresa a datum narození společného zástupce v případě podílového nebo bezpodílového spoluvlastnictví jednotky
 • adresa doručovací (korespondenční)
 • číslo bankovního účtu
 • spojovací číslo SIPO
 • telefonní číslo a email
 • popisek na schránku a zvonek

Účel zpracování

Osobní údaje zpracováváme výhradně za účelem vedení správy bytového domu - tedy za účelem naplnění povinností daných zákonem 89/2012 Sb. občanský zákoník, zákona 67/2013Sb. o službách a stanov, tedy zejména stanovení a výběr záloh na služby a jejich vyúčtování. V souvislosti s tím vedeme seznam členů Společenství vlastníků.

Telefonní číslo používáme ke krizovému kontaktování, kdy by mohla vzniknout prodlením škoda na straně vlastníka či Společenství.

Email používáme v souladu se stanovami k tomu, abychom Vás informovali o důležitém dění v domě - opravy, omezení, data konání shromáždění atp. Váš email také používáme v redakčním systému webových stránek otradovicka.cz a slouží jako jeden z údajů pro přístup do neveřejné sekce.

Předávání osobních údajů

Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, číslo bytové jednotky, číslo účtu a spojovací číslo SIPO předáváme příjemci firmě Správa společenství vlastníků s.r.o., IČ 29136831, která pro nás zajišťuje účetní agendu a vyúčtování služeb.

Osobní údaje v plném rozsahu předáváme naší advokátce JUDr. Sandře Jiříčkové IČ 73735086 v případě, že nejsme schopni se s dlužníkem dohodnout na splnění dluhu a pominuly náhradní lhůty ke splnění takového dluhu.

V případě, že některý z vlastníků požádá o kontakt na jiného vlastníka v domě, údaje zpřístupníme v rozsahu a způsobem uvedeným v čl. IX odst. 1) e) stanov.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme po dobu, kdy vlastníte v našem domě bytovou jednotku a dále v roce následujícím, dokud není vypořádané vyúčtování za předchozí rok. Jakmile jsou vzájemné závazky vypořádané, provádíme anonymizaci údajů - tedy veškeré osobní údaje upravíme nebo smažeme tak, aby byla přerušena vazba na Vaši osobu.

Máte právo neuvést nebo nechat vymazat ze zpracování osobní údaje email, telefon, korespondenční adresa, spojovací číslo SIPO, bankovní účet, popisek zvonků a schránky. V takovém případě můžete však brát na vědomí méně flexibilní správu svého majetku a případné vícenáklady vzniklé při nemožnosti využít těchto údajů (např. vracení peněz složenkou).

Organizační opatření

Správce zajistí, aby se osoby, které se u něj podílejí na zpracování osobních údajů, zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala obdobná zákonná povinnost
Správce přijme bezpečnosti opatření v souladu s požadavky čl. 32 Obecného nařízení
Správce dodrží podmínky pro zřetězení zpracovatelů
Správce zohlední povahu zpracování a je nápomocen při výkonu práv subjektů údajů


Aktualizováno Úterý, 23 Listopad 2021 11:58